Beleidsplan

De stichting is opgericht bij akte op 29 december 2020 verleden voor mr. E. Linde, destijds notaris te Hardenberg, en is gevestigd in de gemeente Hardenberg.

Het doel van de stichting is volgens de oprichtingsakte:
a.   het in stand houden van de monumentale Korenmolen “Windlust” in Radewijk, gemeente Hardenberg, alsmede deze molen en de bijgebouwen te exploiteren;
b.   het geven van voorlichting over voornoemde molen;
c.   het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bij akte van levering op 29 december 2020 verleden voor mr. E. Linde, destijds notaris te Hardenberg, heeft de stichting het navolgende vastgoed verkregen:
A.   de molen met erf, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden staande en gelegen Raderwijkerweg 19 a, 7791 RJ Radewijk, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie Y, nummer 1842, groot twaalf are en vijfentachtig centiare,
B.   een strook weg en erf, staande en gelegen nabij Raderwijkerweg 19 a, 7791 RJ Radewijk, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg,
sectie Y, nummer 1736, groot vier are en negentig centiare,
Voornoemde molen is aangewezen als Monument op basis van de Monumentenwet 1988, blijkens een verklaring, waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare registers te Zwolle in register 4, deel 2127, nummer 2.

De stichting wil de in haar bezit zijnde molen zo goed mogelijk als monument maar ook als werkende korenmolen in stand houden.

De molen is beeldbepalend in de buurtschap Radewijk in de gemeente Hardenberg.
De stichting wil de bevolking van de buurtschap en de gemeente Hardenberg en ook alle andere bezoekers enthousiast maken en overtuigen van het belang van de molen als erfgoed.

Voor zover mogelijk doet de stichting mee aan de nationale en provinciale molendagen, open monumenten dagen en andere activiteiten in de buurtschap Radewijk.
Voorts beoogt de stichting een rustpunt te zijn tijdens fietstochten en open te staan voor projecten van scholen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder, met uitzondering van de vergoeding van de werkelijk gemaakt kosten.

De molen wordt uitsluitend bediend in aanwezigheid en onder toezicht van gediplomeerde molenaars. De stichting bevordert de opleiding tot molenaar voor vrijwilligers en ook de opleiding tot molengids.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het startkapitaal van de voormalige eigenaren, subsidies en donaties. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Wel wordt een deel van de molen en de bijbehorende gebouwen verhuurd aan een ambachtelijke bakkerij, die deels de producten van de molen verwerkt. De bakkerij is een passend onderdeel bij de organisatie van de stichting, maar financieel zelfstandig.

Het is de bedoeling de molen zoveel mogelijk als verantwoord is te laten draaien en malen.
Verder heeft de stichting als doelstelling de molen zo veilig mogelijk toegankelijk te maken voor bezoekers en belangstellenden. De stichting is opzoek naar vrijwilligers voor het onderhoud van de molen, de bijbehorende terreinen en het erf.

Het vermogen van de stichting zit voornamelijk in de molen. Ander vermogen zal worden aangewend en gereserveerd voor voornoemde activiteiten, waaronder onder meer het onderhoud aan de molen. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester.